پیام نورسقز

دانشگاه پیام نور مرکز سقز
دانشگاه پیام نور سنندج برگزاري کرسي ازادانديشي انتخابات در دانشگاه پيام نور مرکز سقزسایت دانشگاه پیام نور سوسنگرد
وب سایت دانشجویان دانشگاه پیام نور عنوان نویسنده پاسخ بازديد آخرين ارسال شب های امتحان doyal1پیکره زبان شناسی
فرق بین home و house You should go to your house now غلط You should go to your home now صحیح House به هر ساختمانی که برایتلفن وآدرس مشاورین املاک سقز
سهند سهند سقز محمد کریمی مشاور املاک سهند راهی مطمئن به سوی خانه دار شدن شما