نتایج نمونه دولتی شهرستانهای استان تهران

اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس
اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی لطفا با توجه به آزمونمیگنا مشاهده نتايج آزمون ورودي
تاكنون نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی آپ استان های یزد،فارس