سایت دانشگاه آزادخسروشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشاه
حضور دانشگاهیان دانشگاه آزاد خسروشاه در روز جهانی قدس به روایت تصویر برگزاری نماز جمعه