جذوات طراحی سیستم

میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی
میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد میرداماد، معلم ثالث و متخلص به اشراق